Úvodní strana

Pravidla soutěže Dj No.1

I. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže Dj No.1 (dále jen „soutěž“) je obchodní společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26509911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 7531.

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která není zaměstnancem organizátora nebo osobou zaměstnanci organizátora blízkou, akceptuje tato pravidla soutěže a předepsaným způsobem vloží soutěžní video na microsite www.djno1.cz (dále jen „účastník soutěže“).

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

II. Mechanismus soutěže

Účastník soutěže nahraje přímo na microsite www.djno1.cz v období od 15. 5. 2017 (08:00 hod.) do 30. 7. 2017 (23:59 hod.) vlastní video o délce 30 minut, které bude obsahovat hudební sety, na kterých bude účastník soutěže rozpoznatelný a zachycený, jak reálně mixuje tracky (dále jen „soutěžní video“).

Nahráním soutěžního videa dle odstavce 1 účastník soutěže potvrzuje, že je osobou, která vystupuje v soutěžním videu, a je buď autorem soutěžního videa, nebo osobou, která na základě souhlasu autora soutěžního videa je oprávněna soutěžní video do soutěže poskytnout.

Odborná porota určená organizátorem vybere nejpozději do 31.7. ze všech soutěžních videí jednoho výherce hlavní ceny (článek III. odst. 1) a tři výherce vedlejší ceny (článek III. odst. 2). Soutěžní videa výherců hlavní ceny a vedlejších cen mohou být organizátorem zpřístupněna na internetových stránkách soutěže.

Organizátor dále vylosuje ze všech účastníků soutěže, kteří nahráli soutěžní video v souladu s pravidly soutěže, 20 výherců doplňkové ceny (článek III. odst. 3).

Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi bezplatný souhlas, aby zpřístupnil jeho soutěžní video na internetových stránkách soutěže s tím, že účastník soutěže zároveň organizátorovi prohlašuje, že zpřístupněním soutěžního videa na internetových stránkách www.djno1.cz nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.

III. Ceny v soutěži a jejich předání

Hlavní cenou v soutěži je gig (hraní) na Ibize + letenka a ubytování.

Vedlejší cenou v soutěži jsou ve spolupráci s Party Kýblem gigy na Zrce beach + cesta a ubytování.

Doplňkovou cenou je letenka a DJ sluchátky, které poskytne společnost DATART INTERNATIONAL, a.s.

Výherci cen uvedených v odstavcích 1 až 4 budou organizátorem kontaktováni prostřednictvím jimi zadaných e-mailových adres nejpozději do 1.8. 2017 a budou vyzváni k převzetí příslušných cen, resp. v případě hlavní ceny a vedlejších cen voucherů (poukázek) v sídle organizátora. V případě, že se výherce nedostaví k převzetí výhry, propadá příslušná výhra ve prospěch organizátora.

Výhry v soutěži jsou netto, tedy po odvedení případné srážkové daně. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

IV. Zpracování osobních údajů

Účastník soutěže poskytuje vložením soutěžního videa v souladu s pravidly soutěže organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a údaje obsažené v soutěžním videu) pro účely organizace soutěže.

Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

V Praze, dne 22.5. 2017